Hướng dẫn sử dụng PM Báo cáo Thống kê tổ chức và nhân lực y tế

Đăng vào 10/01/2020

1. Hướng dẫn đăng nhập phần mềm: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_dangnhap.mp4

 

2. Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến xã/ phường: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_xa.mp4

 

3. Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến huyện/quận: (bấm chọn link phía dưới để xem)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_huyen.mp4

 

4. Hướng dẫn kiểm tra xem đơn vị nào đã nhập dữ liệu (tóm lược tỉ lệ báo cáo)

http://yte.gov.vn/videos/Demo_Tom_luot_ti_le_bao_cao.mp4

 

5. Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu đã nhập

http://yte.gov.vn/videos/Demo_KiemTra_DuLieu.mp4

 

6. Hướng dẫn phê duyệt dữ liệu

http://yte.gov.vn/videos/Demo_Phe_duyet.mp4

 


Tin khác