Phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế

Đăng vào 24/10/2019
Bộ trưởng Y tế vừa phê duyệt "Ðề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025".

Ðề án hướng tới các mục tiêu: Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 xây dựng nền quản trị y tế thông minh.

 

 


Tin khác